آخرین اخبار (صفحه ۵)

فوق روان ساز بتن و بخش اصلی مواد تشکیل دهنده

فوق روان ساز بتن و بخش اصلی مواد تشکیل دهنده

گستره ی وسیعی از مواد روان کننده با ویژگی ها و خواص جانبی گوناگون تولید و ارائه میشوند که بخش اصلی مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از : مشتقات و ترکیبات اسید لیگنوسولفونیک و نمک های آنها ، مشتقات وترکیبات اسید هیدروکسی کربوکسیلیک و نمک های آن ، پلیمرهای هی...
روان ساز بتن و شرایط قابل استفاده

روان ساز بتن و شرایط قابل استفاده

روان ساز بتن مصرف قابل توجهی در شرایط محیطی گرم دارند و با استفاده ا زاین نوع افزودنی ها میتوان ضمن کاهش مقدار آب و یا افزایش روانی در زمان گیرش نیز تاخیر ایجاد کرد تا پس از انتقال و درحال ریختن باز هم بتوان اسلامپ مناسبی برای بتن ریزی در محل داشت و ای...
مواد افزودنی بتن روانساز و استانداردها

مواد افزودنی بتن روانساز و استانداردها

باید توجه داشت که افزودنیهای بتن مانند روان کننده بتن ، فوق روانساز بتن محتوی هیچ ماده خطرناکی نمیباشد و تمام محصولات سوپر روان کننده بتن و مواد افزودنی بتن مطابق با استاندارد کیفی بین المللی میباشد و در صورت نیار به اطلاعات تکمیلی میتوان به سایتهای ای...